ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

2020-11-03 09:25:09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN CHÍNH THỨC VCCI

VCCI MEMBERSHIP REGISTRATION FORM

1. Thông tin về tổ chức (Information of the organization):

- Tên tiếng Việt (Name in Vietnamese) .……………………………………………………………………………….…………………............

- Tên tiếng Anh (Name in English): .……………………………………………………………………………….…………………......................

- Tên viết tắt (Abbreviation): .……………………………………………………………………………….…………………....................................

Địa chỉ đăng ký kinh doanh (Address in the Business Registration): .……………………………………………………………….

Địa chỉ Văn phòng giao dịch (Office Address): .……………………………………………………………………………….……………..

Điện thoại (Telephone): …………………………………………… Fax: ………………………………................................................................

Email: ……………………………………………………………..……… Website: ………………………………..….……………..…..……..………

2. Đăng ký kinh doanh số: (Business Registration No) ……………….ngày tháng năm ( date/month/year ) do: …….……….… cấp ( Issued by )

3. Người đứng đầu tổ chức ( Head of the organization ) : ……………………………… (Nam, Nữ) (Male/Female) ………. Điện thoại (Tel) ………………… Mobiphone ( if any ) ……………………………………….

Người liên hệ với VCCI (Contact person): ……………………… Điện thoại (Mobile phone):…………. Email:

Tên gọi và địa chỉ của chi nhánh hoặc đại diện trong và ngoài nước (nếu có) : ( Name and address of the branch office/representative office in Vietnam or in foreign countries ( if any):

……………………………….…………..……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Vốn điều lệ ( Đồng Việt Nam ) Registered capital ( Vietnam Dong ) ……………..

5. Tổng tài sản (Total asset): …………… …… Tổng doanh thu năm trước (Previous year revenue):…………………

6. Tổng số lao động của đơn vị, tổ chức (Total employee)…......…..….… …......…..….… người (person)

7. Mã số thuế (Tax code): ………………………….…………………………..…… …….…………………………..……..

8. Loại hình tổ chức ( Type of organization):( đánh dấu Ö vào ô vuông thích hợp ) (( tick Ö into the appropriate box )

- Tư nhân (Private) ÿ - Cổ phần (Share holding) ÿ - Hợp tác xã (Cooperatives) ÿ

- Trách nhiệm hữu hạn (Limited liability) ÿ - Liên doanh (Joint venture) ÿ - Nhà nước (State owned ) ÿ - Loại khác (Others) ÿ

9. Sản phẩm/ dịch vụ hiện đang sản xuất kinh doanh (Products/ services of the organization):

Sau khi nghiên cứu Điều lệ và bản quy định các quyền lợi và nghĩa vụ Hội viên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chúng tôi tự nguyện đăng ký làm hội viên chính thức VCCI

After considering the Charter and Regulation, understanding the rights and obligations of the Members of Vietnam Chamber of Commerce & Industry, we decide to register as the official member of VCCI

Ngày ……. Tháng ……. Năm 20… ( Date/ Month/Year)

Lãnh đạo Doanh nghiệp (Leader)

(Ký và đóng dấu) (sign and seal)

Họ tên và chức danh người ký ( Name and position )

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.
Hội viên chính thức được hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây:
A. QUYỀN LỢI
1. Được tham gia Đại hội của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nếu được bầu), được thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên đoàn .
2. Được ứng cử và đề cử vào các tổ chức lãnh đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
3. Được tham gia vào những Ủy ban chuyên môn và tổ chức mà Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lập ra ở trong và ngoài nước (nếu được mời) và sử dụng những tổ chức đó để giúp thực hiện các hoạt động của mình.
4. Được đề xuất, góp ý kiến và yêu cầu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thay mặt mình kiến nghị với Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung các chính sách luật lệ... liên quan đến hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của mình nói riêng; được Phòng đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
5. Được nhận những thông tin và ấn phẩm của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và sử dụng những thông tin và ấn phẩm đó để tuyên truyền, giới thiệu, tổ chức của mình ở trong và ngoài nước.
6. Được hưởng sự giúp đỡ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong những lĩnh vực sau đây để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở trong và ngoài nước:
6.1 Giới thiệu với các bạn hàng, thị trường trong và ngoài nước và giúp bắt mối giao dịch với họ.
6.2 Tổ chức mời các đoàn nước ngoài vào và cử các đoàn ra nước ngoài để khảo sát thị trường, giao dịch buôn bán và thu hút đầu tư.
6.3 Tìm hiểu về thị trường, thương nhân, tư vấn về những vấn đề pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.
6.4 Tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hoặc tham gia tổ chức.
6.5 Trao đổi thông tin, quảng cáo và tuyên truyền giới thiệu về các sản phẩm và hoạt động của mình.
6.6 Xin cấp bằng sáng chế và giải pháp hữu ích, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ của mình ở trong và ngoài nước.
6.7 Xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận các chứng từ cần thiết khác trong giao dịch thương mại theo tập quán quốc tế.
6.8 Giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong các quan hệ kinh doanh với bạn hàng trong và ngoài nước.
6.9 Được sử dụng các dịch vụ khác do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc những tổ chức bên cạnh Liên đoàn cung cấp ở trong và ngoài nước với mức phí ưu đãi.
7. Được thôi là hội viên nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.
A. NGHĨA VỤ
1. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm theo mức do Hội đồng quản trị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quy định.
2. Nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quyết của Đại hội và nghị quyết của Hội đồng quản trị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
3. Tích cực tham gia và thực hiện tốt phần nhiệm vụ của mình trong các hoạt động chung do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.
4. Cung cấp đầy đủ những thông tin về hoạt động của mình theo định kỳ do Hội đồng quản trị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quy định hoặc khi được yêu cầu.
5. Đoàn kết hợp tác với các tổ chức hội viên khác vì lợi ích chung của tập thể hội viên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức chuyên môn của Liên đoàn , góp phần thúc đẩy công tác của Liên đoàn càng phát triển, nâng cao uy tín và xây dựng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày càng vững mạnh.