ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

2020-11-03 09:25:09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THỨC
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
1. Thông tin về tổ chức:
- Tên Tiếng Việt: …………………………………………………………………............…....................……..
- Tên Tiếng Anh: …………………………………………………………………................................………..
- Tên Tên tắt: ……………...………………………………………………………............….......…............….
Điạ chỉ ĐKKD: ……………………………………………………………………............…......…….…….....
Điạ chỉ VPGD: ……………………………………………………………………............……........……….....
Điện thoại: ……………………………….........Fax: …………………….………...........………..............…….
Email: ………....……………………………..Website: ………..…………………............……..............……..
2. Thành lập theo Quyết định/Giấy phép số: ………..……….Ngày ....tháng ….năm ….... Do: ............. cấp
3. Ngân hàng giao dịch chính: …………………......……………………………………...........................…..
4. Vốn điều lệ (Đồng Việt Nam): …….........……………………………………………...........................…...
5. Mã số thuế: …………………….....……. Mã số xuất nhập khẩu: …….………………..........................…
6. Loại hình tổ chức
(đánh dấu √ vào ô vuông thích hợp):
- Tư nhân 0
- Cổ phần 0
- Hiệp hội 0
- Trách nhiệm hữu hạn 0
- Liên doanh 0
- Nhà nước 0
7. Ngành, nghề kinh doanh/ Hoạt động chính:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sản phẩm, dịch vụ hiện đang sản xuất kinh doanh
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Doanh số năm trước: : Tổng doanh số đồng VND ……….....….....…….Ngoại tệ: …..............…..............
- Kim ngạch xuất khẩu: …………………………..% trong tổng doanh số………......……................................
- Kim ngạch nhập khẩu: …………………………..% trong tổng doanh số……......…….........................……..
- Doanh số bán hàng trong nước: ………………....% trong tổng doanh số……......…............…..............…….
9. Người đứng đầu tổ chức: …………............................................…(Nam, Nữ) ĐT: …......….............……..
Người liên hệ với VCCI: ..........................................................ĐT .......................... Email: ...............................
Tên gọi và địa chỉ của chi nhánh hoặc đại diện trong và ngoài nước (nếu có): ................................................... ...............................................................................................................................................................................
10. Tổng số cán bộ công nhân viên của cơ quan: …………………người
TT Xuất khẩu Tỷ trọng % Nhập khẩu Tỷ trọng %
11. Dự kiến phát triển trong 3 năm tới:
a. Sản xuất/ Kinh doanh hàng hoá:
TT Mặt hàng Số lượng/Kim ngạch
Tự sản xuất Nhập khẩu Tiêu thụ ở Việt Nam Xuất khẩu
b. Dịch vụ:
TT Dịch vụ Thị trường trong nước Thị trường nước ngoài
12. Dự án đầu tư (nêu tóm tắt hoặc gửi kèm hồ sơ):
………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................…...…………
13. Các thông tin hay đề nghị khác (nếu cần đính kèm thêm giấy):
…………………………………………………………………………………...……………...................................................................................................................................................................................................……
14. Hình thức cao nhất mà tổ chức đã được Nhà nước khen thưởng/tôn vinh: ...............................................................................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Điều lệ và bản quy định các quyền lợi và nghĩa vụ Hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chúng tôi tự nguyện đăng ký làm hội viên chính thức của Phòng Thương mại.
Ngày …... tháng …... năm 20…...
Lãnh đạo Doanh nghiệp
(ký, và đóng dấu)
Họ tên và chức danh người ký
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.
Hội viên chính thức được hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây:
A. QUYỀN LỢI
1. Được tham gia Đại hội của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nếu được bầu), được thảo luận và biểu quyết các công việc của Phòng.
2. Được ứng cử và đề cử vào các tổ chức lãnh đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
3. Được tham gia vào những Ủy ban chuyên môn và tổ chức mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lập ra ở trong và ngoài nước (nếu được mời) và sử dụng những tổ chức đó để giúp thực hiện các hoạt động của mình.
4. Được đề xuất, góp ý kiến và yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thay mặt mình kiến nghị với Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung các chính sách luật lệ... liên quan đến hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của mình nói riêng; được Phòng đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
5. Được nhận những thông tin và ấn phẩm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và sử dụng những thông tin và ấn phẩm đó để tuyên truyền, giới thiệu, tổ chức của mình ở trong và ngoài nước.
6. Được hưởng sự giúp đỡ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong những lĩnh vực sau đây để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở trong và ngoài nước:
6.1 Giới thiệu với các bạn hàng, thị trường trong và ngoài nước và giúp bắt mối giao dịch với họ.
6.2 Tổ chức mời các đoàn nước ngoài vào và cử các đoàn ra nước ngoài để khảo sát thị trường, giao dịch buôn bán và thu hút đầu tư.
6.3 Tìm hiểu về thị trường, thương nhân, tư vấn về những vấn đề pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.
6.4 Tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hoặc tham gia tổ chức.
6.5 Trao đổi thông tin, quảng cáo và tuyên truyền giới thiệu về các sản phẩm và hoạt động của mình.
6.6 Xin cấp bằng sáng chế và giải pháp hữu ích, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ của mình ở trong và ngoài nước.
6.7 Xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận các chứng từ cần thiết khác trong giao dịch thương mại theo tập quán quốc tế.
6.8 Giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong các quan hệ kinh doanh với bạn hàng trong và ngoài nước.
6.9 Được sử dụng các dịch vụ khác do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc những tổ chức bên cạnh Phòng cung cấp ở trong và ngoài nước với mức phí ưu đãi.
7. Được thôi là hội viên nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.
A. NGHĨA VỤ
1. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm theo mức do Hội đồng quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam qui định.
2. Nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quyết của Đại hội và nghị quyết của Hội đồng quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
3. Tích cực tham gia và thực hiện tốt phần nhiệm vụ của mình trong các hoạt động chung do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.
4. Cung cấp đầy đủ những thông tin về hoạt động của mình theo định kỳ do Hội đồng quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam qui định hoặc khi được yêu cầu.
5. Đoàn kết hợp tác với các tổ chức hội viên khác vì lợi ích chung của tập thể hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức chuyên môn của Phòng, góp phần thúc đẩy công tác của Phòng càng phát triển, nâng cao uy tín và xây dựng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày càng vững mạnh.