Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp năm 2020 hiện đang là Luật doanh nghiệp mới nhất đang có hiệu lực thi hành năm 2021 tại Việt Nam!
05/2018/TT-BCT Thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa
68/2020/NĐ-CP Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết