Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
384/TB-VPCP Ngày 7/9/2023, tại trụ sở Chính phủ, PTTg Chính phủ Lê Minh Khải chủ trì Hội nghị giải đáp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp.
59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp năm 2020 hiện đang là Luật doanh nghiệp mới nhất đang có hiệu lực thi hành năm 2021 tại Việt Nam!
05/2018/TT-BCT Thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa
68/2020/NĐ-CP Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết