Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1124/SKHDDT-DN Tham gia sáng kiến ESG Việt Nam 2023 trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam
3101/SLĐTBXH-DN V/v triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg