Được trừ lùi chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

2023-09-11 09:35:00

Để phù hợp với thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp, Thông tư số 33/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính đã bổ sung quy định cho phép áp dụng trừ lùi chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với một số trường hợp.

Trước đây, Thông tư số 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định về trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với trường hợp một lô hàng đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa nhiều lần, trường hợp lô hàng đăng ký tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa giống hệt, cùng hợp đồng mua bán nhưng nhập khẩu làm nhiều lần khác nhau.

Ảnh Internet

Do vậy, để phù hợp với thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp, tại Điều 22 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 1/5/2023 của Bộ Tài chính đã bổ sung quy định cho phép áp dụng trừ lùi chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với các trường hợp chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan trước khi nhập khẩu vào nội địa hay các trường hợp mua bán cùng hợp đồng tổng và nhập khẩu nhiều lần vào Việt Nam.

Theo đó, trường hợp một lô hàng đưa từ kho ngoại quan vào nội địa để nhập khẩu nhiều lần hoặc lô hàng có chung hợp đồng, hóa đơn thương mại nhưng nhập khẩu nhiều lần, nhiều chuyến thì được sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để lập Phiếu theo dõi trừ lùi cho từng lần nhập khẩu.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu đầu tiên lập Phiếu theo dõi trừ lùi và giao cho người khai hải quan để xuất trình cho cơ quan hải quan theo dõi trừ lùi khi làm thủ tục nhập khẩu cho đến khi hết lượng hàng ghi trên Phiếu và chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.